BILETY

Kasa SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5,  jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz na dwie godziny przed każdą biletowaną imprezą (nie wcześniej niż od godz. 8.00), tel. +48 87 563 85 18. Internetowa sprzedaż biletów kończy się na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. 15 minut przed początkiem imprezy nie gwarantujemy możliwości wyboru miejsca na sali.


Zakup i rezerwacja biletów online >>

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury >>
Plan sali koncertowo-widowiskowej imienia Andrzeja Wajdy >>


Uprawnienia do nabycia biletu  z ulgą

  1. Ceny biletów na poszczególne imprezy, z wyłączeniem wydarzeń impresaryjnych, ustala SOK. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczone są na stronie www.archiwum.soksuwalki.eu. Prawo do nabycia biletu z ulgą dotyczy wyłącznie imprez organizowanych przez SOK.
  2. W przypadku imprez, na które zostały ustalone ulgowe ceny biletów, prawo do nabycia biletu ulgowego przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji lub dokumentu stwierdzającego wiek dziecka): dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i studentom do 26 r. ż., emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka)i ich opiekunom.
  3. Prawo do nabycia biletu z ulgą na imprezy organizowane przez SOK, za wyjątkiem zajęć, warsztatów i wydarzeń wyjazdowych, przysługuje beneficjentom Programu Suwalska Karta Mieszkańca. Ulgi naliczane są od cen biletów normalnych i w wysokości zależnej od rodzaju Suwalskiej Karty Mieszkańca: zwykła – 20% dla dorosłych i 50% dla dzieci, młodzieży i studentów, rodziny wielodzietnej – 50%, osoby niepełnosprawnej – 50%, seniora – 40%. W przypadku zbiegu uprawnień do ulg, zastosowanie ma tylko jedna – wyższa.
  4. Nieokazanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi stanowi podstawę odmowy sprzedaży biletu z ulgą.
  5. Bilet ulgowy jest ważny wyłącznie razem z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi. Na żądanie pracownika obsługi SOK (biletera) należy ten dokument okazać razem z biletem. Nieokazanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi stanowi podstawę odmowy wejścia na wydarzenie.
  6. Przy spektaklach dla grup zorganizowanych liczących 10 lub więcej osób, prawo do bezpłatnego wstępu przysługuje 1 (jednemu) opiekunowi grupy w przeliczeniu na każde rozpoczęte 10 (dziesięć) osób. Zapis nie dotyczy imprez organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wydarzeń impresaryjnych).
  7. Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: opiekunowie lub przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych. Przez opiekuna należy rozumieć osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby ociemniałej lub niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat. Nie dotyczy imprez organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wydarzeń impresaryjnych).

wyjątek (rozdział I Ceny biletów) z Regulaminu rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury (pełen tekst >>)